Translation WANG

 

그냥 자게 두세요

Để em ấy ngủ

 

 

 

 


 

 

Ngữ pháp

문법

Để

+

S

+

Động từ

Để

+

anh ấy

+

nói

그냥

주어

동사 ()세요

Cách sử dụng 사용법

당신은 누구에게 스스로 무엇을 하라고 요구할 때 사용한다.

Dùng trong trường hợp bạn đề nghị để một người nào đó tự làm gì.

DRW00000cc07728

Để em ấy ngủ

그냥 자게 두세요.

Để anh ấy tự làm

그냥 스스로 할 수 있게 두세요.

Để các cô ấy đi

그냥 그들이 가 두세요.

Để em ấy nghi

그냥 쉬게 두세요.

Để họ vào

그냥 들어 가 두세요.

 

Trả lời