Translation WANG

Cấp mới visa 3 tháng 1 lần : 190 달라

비자 첫번째 연장 3개월짜리 -단수 : 190 달라

Gia hạn visa 3 tháng 1 lần :160 달라

비자 3개월짜리 연장 -단수 :160 달라

Trả lời