Translation WANG

ĐẠI LÝ CÁC HÃNG BAY QUỐC TẾ

국제로항공사대리점주소

Stt

순번

Tên

항공사명

Địa chỉ

주소

Số điện thoại

연락처

1

ASIANA AIRLINES 

Hanoi: Daewoo hotel, 360 Kim Ma st, Ba Dinh District – Ha Noi Tel : 84-4-7714094

2

CHINA AIRLINES  Hanoi: 18 Tran Hung Dao st , Hoan Kiem District  Tel: 84-4-8242688 – 84-4-9330165 – 84-4-9332688

3

KOREAN AIRLINES  Hanoi: 25 Ly Thuong Kiet st , Hoan Kiem District  Tel: 84-4-9347247/48

4

LAO AIRLINES  Hanoi: 41 Quang Trung st  Tel: 84-4-8229951

5

PACIFIC AIRLINES  Hanoi: 36 Đien Bien Phu st , Ba Dinh District  Tel: 84-4-7332159 – 84-4-7340764

6

VIETNAM AIRLINES  Hanoi: 53 Quang Trung st, Hanoi city , Vietnam Tel: 84-4-8320320

Trả lời