Translation WANG

공증료 Phí công chứng CONG TY WANG

구분

Phân loại

1 ~ 5 장

1~5 trang

5~10 장

5~10 trang

> 10 장

> 10 trang

베트남어 공증

Sao y tiếng Việt

15,000

10,000

7,500

외국어 공증

Sao y tiếng nước ngoài

15,000

10,000

5,000

외국어 번역 공증

Dịch thuật công chứng tiếng nước ngoài

번역 비용+ 20,000동(사인 확인)

Phí dịch thuật + 20,000 đồng (Chứng thực chữ ký)

특이사항 Ghi chú

복사비 별도 : 무료 Tiền phô tô : Miễn phí

Trả lời